ขอขอบคุณ:

ภก. อุดมโชค สมหวัง เภสัชกร ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จสังฆราชองค์ที่ 17 อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี
วรนนท์ ธิติมาพงศ์ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชบุรี อ. เมือง จ. ราชบุรี
IT Team เขตสุขภาพที่ 5

 

ผู้พัฒนา:

วิโรจน์ ธัชศฤงคารสกุล นักวิชาการสถิติ ชำนาญการ โรงพยาบาลราชบุรี อ. เมือง จ. ราชบุรี